بایگانی | اشعار

علی ای همای رحمت

علی ای همای رحمت


علی ای هـمای رحـمت تو چه آیتـــی خدا را که به ماسـوا فکندی همـه سـایه هما را

دل اگر خداشناســی همـه در رخ علـــی بین به علی شنــاختم من به خدا قسم خدا را

به خـــدا که در دو عـــالم اثر از فـنا نمــانــد چو علــی گرفـته باشد سر چشمه بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو ای گدای مســکــین در خــانه علــی زن که نگـین پادشـاهی دهد از کرم گـدا را

بجـز از علــی که گویـد به پســر که قاتل من چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا

بجز از علــی که آرد پســـــــری ابوالعجائب که عـلــم کند به عــالم شهدای کربلا را

چــو به دوسـت عهـــد بنـدد ز میان پاکبازان چو علــی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش خوانـد نه بشر توانمش گفــت متحیرم چه نامــــم شه ملــک لافتـی را

بدو چشـــم خون فشــانم هله ای نسیم رحمت که ز کوی او غباری به من آر توتیا را

به امید آن که شـــاید برســد به خــــاک پایت چه پیامها سپردم همه سوز دل صـبا را

چو تویی قضــای گردان به دعای مسـتمندان که ز جان ما بگردان ره آفـت قضــا را

چه زنم چونـای هردم ز نــــوای شوق او دم که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیــــــــــام آشـنائی بنوازد آشـنا را»

ز نوای مرغ یا حــــق بشنو که در دل شــب غم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

سید محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)

منتشر شده در اشعار

در مدح امام مهدی (عج)

در مدح امام مهدی (عج)

 

نســیم باد نوروزی، در این گـلـشـن سـرا آمـد                درختان سبز و خرّم گشت و بلبل در نوا آمد

ریاحین جـملگی سر بر سر هم داده در بسـتان                تـرنّـم زیر لـب هـر یک، بصـوتی دل ربا آمد

صدای چه چه بلبل جهـان را زنـده کــرد آن دم                چــه اندر دسـت نـرجس آن مسـمّا در نوا آمد

بصـبح نیمـه شـعــبان تـولّـد یافـــت مــولــودی                که ذاتـش مظـهـــر ذات صــفات کـــبریـا آمد

بدون پـرده می گــویم که اندر قـلــزم رحــمــت                به امـر حق، ولــی عصـر، همـچون ناخدا آمد

اگـــر جـدّ کـبّـارش خــاتـم پـیغــمـــبران بـودی                امــام عـصــر هـم خـاتـــم به کـلّ اولــیاء آمد

سزد گر رومیان بالند که علیا حضرت نـرجس                شـهـــن شـه زاده رومی، بدو قیصــر نما آمد

 

© هیئت خیریه فاطمه زهرا صلوات الله علیها. تمامی حقوق برای این سایت محفوظ می‌باشد.

منتشر شده در اشعار, مقالات

.
© هیئت خیریه فاطمه زهرا صلوات الله علیها تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد.